مبحث انواع واکنش های زیستی

حجم فایل : 632.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا زیست شناسی سال دوم دبیرستان
جلسه چهارم
مبحث: انواع واکنش های زیستی مجموعه واكنش هاي درون سلول را متابوليسم مي گويند
بيشتر واكنش ها به آنزيم نياز دارند
برخي از واکنش ها به انرژي نیز نياز دارند كه به آن ها واكنش هاي انرژي خواه گويند
مثل ساختن شدن پلي مر ها از مونومرها يا فوتوسنتز برخي ديگر از واكنش ها انرژي زا هستند يعني به هنگام انجام واكنش انرژي آزاد مي كنند
انجام واكنش هاي انرژي خواه مستلزم انجام واكنش هاي انرژي زا مي باشد ATP انرژي را ذخيره مي كند
بخشي از انرژي واكنش هاي انرژي زا به صورت گرما آزاد مي شود
اما بخش ديگر در مولكول هاي ATP يا آدنوزين تري فسفات ذخيره مي شود تا موقع لزوم مورد استفاده سلول قرار گيرد ATP انرژي را ذخيره مي كند
ATP از دو بخش تشكيل شده است
1-آدنوزين:
كه شامل يك مولكول قند پنتوز و يك مولكول آدنين است.
آدنين يك باز آلي است كه درساختار نوكلوتيدها شركت دارد و آن را با A نشان مي دهند 2-بخش ديگر ATP از سه مولكول فسفات ساخته شده است پایان...